Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp được trao tặng với mục đích gì?

Theo Điều 2 Thông tư 06/2018/TT-BTP quy định về Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp như sau:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (sau đây gọi là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ Tư pháp nhằm ghi nhận, động viên đối với cá nhân có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam.
2. Mẫu Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” do Bộ Tư pháp quyết định, phù hợp với quy định chung, thể hiện đặc trưng của ngành Tư pháp Việt Nam và được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở Trung ương.


Vì vậy, Kỷ niệm chương Tư pháp là hình thức khen thưởng do Bộ Tư pháp ban hành nhằm ghi nhận, động viên các cá nhân có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tư pháp Việt Nam. 

Mẫu Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp do Bộ Tư pháp quyết định, phù hợp với quy định chung, thể hiện đặc trưng của ngành Tư pháp Việt Nam và được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở Trung ương.

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp (Hình từ Internet)Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp (Hình từ Internet)

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp được xét tặng theo nguyên tắc nào?

Theo Điều 3 Thông tư 06/2018/TT-BTP quy định về nguyên tắc xét tặng, trao tặng Kỷ niệm chương như sau:

Nguyên tắc xét tặng, trao tặng Kỷ niệm chương
1. Kỷ niệm chương được xét tặng một lần cho cá nhân, không truy tặng. Việc xét tặng Kỷ niệm chương được tiến hành hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam hoặc xét tặng đột xuất theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.
3. Việc tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Theo đó, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp được xét tặng theo nguyên tắc như sau:

- Kỷ niệm chương được xét tặng một lần cho cá nhân, không truy tặng. Việc xét tặng Kỷ niệm chương được tiến hành hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam hoặc xét tặng đột xuất theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.

- Việc tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.


Tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp có những quyền hạn và trách nhiệm gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 06/2018/TT-BTP quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân như sau:

Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có quyền và trách nhiệm:
a) Được trao Kỷ niệm chương, Bằng chứng nhận, tiền thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có) và được ghi tên vào Sổ Thi đua, khen thưởng của Bộ Tư pháp;
b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn gửi và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ theo quy định của Thông tư này và các quy định khác có liên quan về thi đua, khen thưởng.
2. Người xác nhận thành tích, cá nhân có báo cáo không trung thực về tiêu chuẩn, điều kiện để được xét tặng Kỷ niệm chương thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về việc đề nghị và xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


Vì vậy, tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp có những quyền và trách nhiệm sau:

- Phong tặng kỷ niệm chương, bằng chứng nhận, tiền thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có) và đưa vào sổ thi đua khen thưởng của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn nộp hồ sơ, đảm bảo tính chính xác của hồ sơ theo quy định của Thông tư này và các quy định khác có liên quan về thi đua, khen thưởng. 

Ngoài ra, người xác nhận hoặc cá nhân cung cấp thông tin sai lệch về tiêu chí và điều kiện huy chương sẽ bị xử lý theo quy định của pháp Luật Thi đua và khen thưởng.

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đề nghị, xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
Đối tác khách hàng